Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2018

typrzykrytypie

September 07 2014

typrzykrytypie
5640 c91f 500
Przed państwem Królowa Poświatowska.
Reposted fromgabunia gabunia vianawylotranemam nawylotranemam

July 13 2014

typrzykrytypie
4507 ce6d
Reposted frompugul pugul viablaxkseoul blaxkseoul

July 11 2014

typrzykrytypie
8752 ddfa 500
Reposted fromckisback ckisback viaMrrruk Mrrruk

June 30 2014

typrzykrytypie
1144 04ea
Reposted fromataknuklearny ataknuklearny vianiskowo niskowo

April 13 2014

typrzykrytypie
typrzykrytypie

Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne, co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.

— Jarosław Borszewicz
typrzykrytypie
9183 97e7
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viablaxkseoul blaxkseoul
typrzykrytypie

April 11 2014

6818 808b
Reposted fromklaceha klaceha viapesymista pesymista

April 09 2014

typrzykrytypie
typrzykrytypie
typrzykrytypie
9222 ada4
typrzykrytypie

April 08 2014

typrzykrytypie
9285 c16a 500
Reposted fromsziszmasz sziszmasz
typrzykrytypie
typrzykrytypie
1546 6d37
Reposted frompesy pesy viablaxkseoul blaxkseoul

April 02 2014

typrzykrytypie
7514 1262
Reposted fromoll oll
typrzykrytypie
4185 9cb3

March 29 2014

typrzykrytypie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl